Programy UE

Informujemy, iż z dniem 22.09.2017r. zakończono realizację projektu
unijnego "Opracowanie innowacyjnego optycznego systemu wspomagającego
pracę lekarzy drogą podniesienia konkurencyjności firmy Seliga".

 FE IR UE EFRR COLOR

 

„Opracowanie innowacyjnego optycznego systemu wspomagającego pracę lekarzy 
drogą podniesienia konkurencyjności firmy Seliga”

 

Poddziałanie 2.3.2 Bony na innowacje dla MŚP

Przedmiotem projektu jest zlecenie jednostce naukowej usługi, w wyniku której Wnioskodawca otrzyma 
projekt systemu optycznego wspomagającego pracę lekarzy różnych specjalności przy mikrozabiegach wraz 
z technologią jego montażu oraz systemem kontroli jakości produktu finalnego. Po zaprojektowaniu 
jednostka naukowa wykona prototyp zaprojektowanego przez siebie systemu po to, by finalnie dokonać 
badań właściwości optycznych modułu optycznego oraz właściwości użytkowych modułu odpowiedzialnego 
za oświetlenie pola zabiegowego.

Celem projektu jest opracowanie: 
- modułu optycznego w postaci lupy wspomagającej pracę lekarzy różnych specjalności przy mikrozabiegach, 
- modułu oświetlacza pola zabiegowego wraz z układem zasilania, 
- oprogramowania do przetwarzania zdjęć umożliwiającego personifikację wyrobu finalnego.

Rezultatem projektu będzie dokumentacja techniczna składająca się z: 
a) Części technologicznej zawierającej: 
- projekt techniczny modułu optycznego systemu wspomagającego pracę lekarzy przy mikrozabiegach, 
- projekt techniczny modułu oświetlacza wraz z układem zasilania, 
- technologię montażu zarówno modułu optycznego, jak i oświetlacza opracowanego systemu, 
- projekt stanowiska montażowego obydwu modułów, 
- opracowanie systemu kontroli jakości produktu finalnego, 
b) Wyniki badań właściwości optycznych modułu optycznego oraz parametrów użytkowych modułu 
oświetlacza wraz z układem zasilania.

W ramach realizacji projektu powstaną także prototypy systemu składającego się z modułu optycznego (15 
prototypów) i oświetlacza i oprogramowanie umożliwiające przetwarzanie zdjęć w zakresie umożliwiającym 
personifikację wyrobu.

Wartość kwalifikowalna projektu 345 500,00 PLN

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków 
Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

 

TOP