Regulamin k2018

Regulamin Akcji Promocyjnej K2018

§ 1 Postanowienia ogólne

1. Organizatorem akcji promocyjnej  K2018 (zwaną dalej Promocją) jest Seliga Microscopes Sp. z o.o. z siedzibą 91-205 Łódź, ul. Aleksandrowska 127 wpisaną do KRS przez Sąd Rejonowy dla Łodzi - Śródmieścia w Łodzi, Wydział Gospodarczy KRS pod numerem KRS 0000353299, REGON 100881434, NIP 9471969231, zwaną dalej Organizatorem.

 2. Promocja prowadzona jest terenie Rzeczypospolitej Polskiej, a jej zasady określa niniejszy Regulamin wraz z Załącznikami, które stanowią jego integralną część. Regulamin wraz z Załącznikami w trakcie trwania Promocji jest udostępniony w siedzibie Organizatora oraz na stronie internetowej Promocji www.k2018.pl

 3. Wszelkie treści zawarte w materiałach reklamowo-promocyjnych Promocji mają charakter wyłącznie informacyjny. Moc prawną posiadają jedynie postanowienia zawarte w niniejszym Regulaminie.

 4. Celem promocji jest intensyfikacja sprzedaży mikroskopów SmartOPTICzwanych dalej Produktem lub ProduktemPromocyjnym.

 5. Promocja trwa od1 lipca 2018 do 15 października 2018.

 6. Uczestnikami Promocji mogą być:

 a. osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą, posiadające pełną zdolność do czynności prawnych,

b. osoby prawne,

c. jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej,

których siedziba znajduje się na terytorium RP, oraz prowadzące działalność jako praktyka zawodowa lekarzy lub jako działalność podmiotu leczniczego (wg Ustawy o działalności leczniczej z 15 kwietnia 2011, Dz. U. z 2011 r. Nr 112, poz. 654), zwani dalej Uczestnikami.

7. Uczestnikiem Promocji nie może być dystrybutor sprzętu medycznego. W przypadku stwierdzenia, że taki podmiot zgłosił się jako uczestnik Promocji zostanie on wykluczony z Promocji przez Organizatora i takiemu podmiotowi nie przysługują Nagrody.

8. Nagrodami w Promocji są usługi lub towary szczegółowo opisane w par. 2 Regulaminu

§ 2 Nagrody

1. W ramach Promocji Organizator udostępnił następującą pulę nagród:

 Grupa I (w komunikacji marketingowej oznaczona kolorem czerwonym):

I.1 Sfinansowanie kosztów pożyczki medycznej, w wyniku uzyskania której Uczestnik ma możliwość zakupu do końca 2018 roku Produktu Promocyjnego w sprzedaży ratalnej w 12 nieoprocentowanych ratach (zwane dalej Raty 12x0%) za pośrednictwem Idea Leasing S.A. lub De Lage Landen Leasing Polska S.A. (zwaną dalej Instytucją Finansującą)

I.2  Prawo do 85% zniżki na zakup do końca roku 2018 jednego toru wizyjnego do mikroskopu.

I.3 Prawo do 85% zniżki na zakup do końca roku 2018 jednego, dowolnego, nowego krzesła będącego w sprzedaży na www.siadamy.pl bez akcesoriów. W promocji biorą udział następujące modele krzeseł: Twin Economy, Twin, Multiadjuster, Swing, Swingfit, Swingfit Care, Swing Care, Swingfit Care (economy), Swing Care (economy), Light Basic, Light Swing. Zniżka nie dotyczy krzeseł używanych.

I.4 Prawo do 85% zniżki dla jednego Uczestnika lub osoby wskazanej przez Uczestnika za udział w jednym szkoleniu organizowanym przez Organizatora do 30 czerwca 2019 (kalendarz aktualnych szkoleń znajduje się na stronie www.szkolenia.seliga.pl).

 I.5 Sfinansowanie rocznego ubezpieczenia utraty dochodów lekarza dentysty w następstwie nieszczęśliwych wypadków (zwane dalej Ubezpieczeniem)

• Ubezpieczyciel: Lloyd's of London. Przedstawicielem ubezpieczyciela we wszelkich sprawach związanych z umową ubezpieczenia jest Leadenhall Polska S.A., Lloyd’s coverholder działający na podstawie pełnomocnictwa numer
B1511170002KG (Delegated Authority Number).

• Bezpośrednią obsługę procesu ubezpieczania m.in. wystawianie dokumentu polisy przez brokera ubezpieczeniowego STBU Brokerzy Ubezpieczeniowi Sp. z o.o. (zwana dalej Brokerem) działając na podstawie listu brokerskiego z dnia 4 lipca 2017 wystawionego przez Seliga Microscopes sp. z o.o.

• Zakres ubezpieczenia: jednorazowe świadczenie do kwoty 300.000 (trzysta tysięcy) PLN w przypadku trwałej niezdolności do pracy lub miesięczne w wysokości 65% miesięcznych przychodów, nie więcej niż 10.000 (dziesięć tysięcy) PLN miesięcznie, jednorazowe świadczenie z tytułu zakażenia się wirusem HIV – 100 000 zł, jednorazowe świadczenie z tytułu zakażenia się WZW B i C – 20 000 zł, z zastrzeżeniem ust. 9 § 1 Regulaminu.
Szczegóły dotyczące warunków Ubezpieczenia znajdują się w dokumentach Ubezpieczyciela tj: Warunki ubezpieczenia utraty dochodu dla lekarzy i lekarzy dentystów (LW030/PA/2/MED) oraz Warunki ubezpieczenia lekarzy i lekarzy dentystów na wypadek zakażenia wirusem HIV oraz WZW (LW015/NS/4/MED), które stanowią Załączniki do niniejszego Regulaminu.

• Po zakończeniu rocznego okresu ubezpieczenia stanowiącego Nagrodę, ubezpieczony Uczestnik będzie miał możliwość kontynuowania ubezpieczenia we własnym zakresie na warunkach uzgodnionych z Brokerem.

 Grupa II(w komunikacji marketingowej oznaczona kolorem fioletowym)

II.1 Pobyt w komfortowym apartamencie w Wiśle dla 4 osób przez 5 dni (zwany dalej Pobyt w Wiśle)

Pobyt w Wiśle dla maksymalnie 4 osób w przestronnym apartamencie w terminie uzgodnionym z Organizatorem.

Rezerwacje muszą być dokonane przez Uczestnika promocji K2018 za pośrednictwem strony http://wisla.seliga.pl/terminarz. Podczas rezerwacji należy wpisać w polu "Kod promocji": „promoK2018”. Rezerwację uważa się za przyjętą po odesłaniu przez organizatora potwierdzania przyjęcia zgłoszenia.

Pobyt w Wiśle nie podlega zamianie na krótsze pobyty. Musi być wykorzystany w całości, jednorazowo, w jednym terminie.

Pobyt w Wiśle może być wykorzystany maksymalnie do 30 czerwca 2019r.

Istnieje możliwość przedłużenia Pobytu w Wiśle o kolejne 5 dni z 50% rabatem wg stawki podanej na stronie http://wisla.seliga.pl/cennik (5 dni bezpłatnie, 5 dni z 50% rabatem, maksymalnie 10 dni).

Po dokonaniu rezerwacji i wybraniu terminu nie ma możliwości jego zmiany w późniejszym czasie.

Brak przyjazdu do apartamentu w zarezerwowanym terminie równoznaczne jest z wykorzystaniem Korzyści II.1.

 II.2 Zestaw 12 sztuk lusterek przedniopowierzchniowych ZIRC Cristal HD Thin Grip (zwany dalej Zestawem Lusterek)

II.3 Zestaw 2 sztuk osłonek autoklawowalnych na uchwyty głowicy mikroskopu (zwany dalej Zestawem Osłonek)

 Grupa III (w komunikacji marketingowej oznaczona kolorem pomarańczowym)

III.1 Prawo do 40% zniżki dla jednego Uczestnika lub osoby wskazanej przez Uczestnika za udział w jednym szkoleniu FirstSTEPorganizowanym przez Organizatora do 30 czerwca 2019 (kalendarz aktualnych szkoleń znajduje się na stronie www.szkolenia.seliga.pl).

 III.2 Prawo do 40% zniżki na zakup do końca roku 2018 Lupy zabiegowej Auctus.

 III.3 Prawo do 40% zniżki na zakup do końca roku 2018 jednego dowolnego akcesorium będącego w sprzedaży na www.siadamy.pl do krzesła Salli z następujących serii: Salli Ergorest, Salli Allround, Stretching Support, Foot Height Control, Salli Surgeon Support, Salli  Elbowrest.
III.4
Bezpłatny przegląd techniczny mikroskopu po okresie 3 lat.

dotyczy urządzenia zlokalizowanego na terytorium Polski zakupionego w ramach promocji K2018 przez Uczestnika, który wybrał korzyść III.4.

przegląd mikroskopu odbywa na wniosek uczestnika promocji

zgłoszenie chęci wykonania przeglądu musi nastąpić poprzez wysłanie wiadomości e-mail na adres . W treści wiadomości muszą być podane dane umożliwiające identyfikację uczestnika promocji.   Zgłoszenie uważa się za przyjęte po odesłaniu przez pracownika serwisu Seliga Microscopes potwierdzania.Brak potwierdzenia równoznaczny jest z brakiem przyjęcia zgłoszenia.

zgłoszenie chęci wykonania przeglądu musi nastąpić po 36 miesiącach od daty zakupu urządzenia, ale nie później niż w 38 miesiącu trwania gwarancji. Przekroczenie tego terminu powoduje utratę uprawnień do bezpłatnego przeglądu.

realizacja przeglądu musi nastąpić w przeciągu 2 miesięcy od daty zgłoszenia przez Uczestnika, w terminie uzależnionym od harmonogramu logistycznego firmy Seliga Microscopes.

bezpłatny przegląd obejmuje sprawdzenie: natężenia siły światła, sprawności mechanicznej i elektrycznej oraz regulację mikroskopu.

bezpłatny przegląd nie obejmuje: czyszczenia, naprawy uszkodzeń mechanicznych i innych, które nie są objęte umową gwarancyjną

ewentualne naprawy (nie objęte umową gwarancyjną) wyceniane będą oddzielnie przez serwis firmy Seliga Microscopes.

2. Tor wizyjny do mikroskopu stanowi zestaw dwóch elementów optycznych tj. dzielnik obrazu i adapter. Nie obejmuje urządzenia obrazującego.

3. Nagroda w postaci Ubezpieczenia, o której mowa wpar. 1 ust. 8 lit. a) pkt. I.5 jest przeznaczona jedynie dla Uczestników Promocji, którzy są osobami fizycznymi, o których mowa w par. 1 ust. 6 lit. a) Regulaminu.

§ 3 Warunki uczestnictwa w Promocji

 1. Warunkiem uczestnictwa w Promocji jest łączne spełnienie poniższych warunków:

 a. Zgłoszenie przez Uczestnika chęci uczestnictwa w Promocji do dnia 15 października 2018 roku poprzez wypełnienie formularza na stronie internetowej promocji www.k2018.pl , zwane dalej Zgłoszeniem.

b. Przekazanie Organizatorowi następujących danych osobowych:

 i. jeżeli Uczestnik jest indywidualnym przedsiębiorcą zarejestrowanym w CEIDG: imię i nazwisko, pełną nazwę firmy zgodną z nazwą umieszczoną w rejestrze przedsiębiorców (CEIDG), siedzibę i adres do korespondencji jeżeli jest inny niż siedziba, NIP, prawidłowy adres e-mail, aktualny telefon komórkowy,

 ii. jeżeli Uczestnik jest osobą prawną lub spółką osobową: pełna nazwa firmy zgodną z nazwą umieszczoną w rejestrze przedsiębiorców (KRS), siedzibę i adres do korespondencji jeżeli jest inny niż siedziba, NIP, prawidłowy adres e-mail, aktualny telefon komórkowy, a także imię i nazwisko osoby uprawnionej do reprezentowania Uczestnika.

Udostępnienie Organizatorowi powyższych danych jest dobrowolne.

Udostępnienie danych jest warunkiem koniecznym udziału w Promocji.

c. Wyrażenie zgód dotyczących przetwarzania danych osobowych o następującej treści:

 i. “Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych przez  Seliga Microscopes Sp. z o.o. z siedzibą 91-205 Łódź, ul. Aleksandrowska 127 dla celów związanych z organizacją i przeprowadzeniem Akcji Promocyjnej K2018. Dane osobowe udostępniam dobrowolnie oraz wiem, że przysługuje mi prawo do wglądu do nich i ich poprawienia lub usunięcia w każdym czasie oraz prawo do zgłoszenia sprzeciwu.”

 ii. „Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych przez  Seliga Microscopes Sp. z o.o. z siedzibą 91-205 Łódź, ul. Aleksandrowska 127 dla celów marketingu bezpośredniego. Dane osobowe udostępniam dobrowolnie oraz wiem, że przysługuje mi prawo do wglądu do nich i ich poprawienia lub usunięcia w każdym czasie oraz do złożenia  sprzeciwu.”

 iii. „Wyrażam zgodę na otrzymywanie materiałów reklamowych drogą elektroniczną od  Seliga Microscopes Sp. z o.o. z siedzibą 91-205 Łódź, ul. Aleksandrowska 127 zgodnie z Ustawą z dnia 18 lipca 2002 r. (Dz. U. Z 2002 r. nr 144, poz. 1204. z późn. Zmianami) o świadczeniu usług drogą elektroniczną.”

 iv. “Wyrażam zgodę na używanie Seliga Microscopes Sp. z o.o. z siedzibą 91-205 Łódź, ul. Aleksandrowska 127 telekomunikacyjnych urządzeń końcowych, których jestem użytkownikiem, dla celów marketingu bezpośredniego zgodnie z art. 172 ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. Prawo telekomunikacyjne (Dz.U. 2004 nr 171 poz. 1800).”

 3. Jeżeli Uczestnik w czasie trwania Promocji wycofa którąkolwiek ze zgód, których wyrażenie jest konieczne do wzięcia udziału w Promocji, jest to równoznaczne z rezygnacją z uczestnictwa w Promocji oraz utratą prawa do nagród.

§ 4 Warunki uzyskania prawa do Nagród w Promocji

1. Warunkiem uzyskania prawa do Nagród w Promocji jest łączne spełnienie poniższych warunków:

 a. Spełnienie warunków określonych w § 3 Regulaminu,

 b. Zawarcie z Organizatorem do końca 2018 roku umowy zakupu przynajmniej jednego Produktu Promocyjnego,

 c. Wybór przynajmniej jednej z Nagród - w chwili złożenia zamówienia na zakup Produktu Promocyjnego.

 2. Uczestnik do zamówienia Produktu Promocyjnego może wybrać maksymalnie 3 Nagrody, po jednej z każdej Grupy Nagród. Jeżeli przy składaniu danego zamówienia Uczestnik nie wybierze wszystkich 3 Nagród, traci prawo do późniejszego wyboru pozostałych Nagród do tego zamówienia.

 3. Uczestnik w czasie trwania Promocji może zakupić dowolną ilość Produktów do wyczerpania zapasów. W przypadku wyczerpania zapasów Uczestnik zostanie poinformowany o tym fakcie w chwili składania zamówienia.

 4. Zawarcie umowy zakupu, o której mowa w ust. 1 lit. b § 3 następuje gdy Uczestnik złoży zamówienie, na formularzu otrzymanym od Organizatora na zakup Produktu, a Organizator potwierdzi przyjęcie zamówienia do realizacji.

5. Wybór Nagród przez Uczestnika następuje wraz ze złożeniem zamówienia na Produkt poprzez odpowiednią adnotację na zamówieniu.

 6. W przypadku wyboru Nagrody w postaci Ubezpieczenia, Uczestnik, pod rygorem utraty prawa do otrzymania tej Nagrody, zobowiązany jest do:

 a. wypełnienia i wysłania do Brokera wniosku o objęcie ubezpieczeniem - załącznik do Regulaminu,

 b. wyrażenia zgody na udostępnienie Brokerowi danych osobowych - załącznik do Regulaminu,

 c. zawarcia umowy ubezpieczenia po pozytywnym rozpatrzeniu wniosku

 7. W przypadku wyboru Nagrody Raty 12x 0% Uczestnik, pod rygorem utraty prawa do otrzymania tej Nagrody, zobowiązany jest kolejno do:

 a. Wypełnienia i wysłania wniosku o udzielenie finansowania przez instytucję finansującą wskazaną przez Organizatora w sposób wskazany we wniosku,

 b. do podpisania umowy o finansowanie z tą instytucją po pozytywnym rozpatrzeniu wniosku, o którym mowa w pkt. a powyżej,

 8. Jeżeli po weryfikacji przez Ubezpieczyciela, Ubezpieczyciel odmówi zawarcia umowy ubezpieczenia z Uczestnikiem, Uczestnik może w ciągu 7 dni od przekazania mu takiej informacji przez Organizatora wybrać Nagrodę zamienną, którą może być dowolna inna Nagroda z dowolnej Grupy Nagród.

 9. Jeżeli po weryfikacji przez Instytucję Finansującą, odmówi ona Uczestnikowi udzielenia finansowania, Uczestnik  może w ciągu 7 dni od przekazania mu takiej informacji przez Organizatora wybrać Nagrodę zamienną, którą może być dowolna inna Nagroda z dowolnej Grupy Nagród.

 10. W przypadku gdy Uczestnik opóźni się z płatnością za zakupiony Produkt Promocyjny, więcej niż 30 dni, Organizator ma prawo do cofnięcia prawa do Nagrody dla takiego Uczestnika, a w przypadku gdy Uczestnik już Nagrodę zrealizował, Organizator ma prawo do zażądania zwrotu zrealizowanych Nagród lub zażądania zwrotu ich wartości, a Uczestnik ma obowiązek w terminie wskazanym przez Organizatora zwrócić Nagrody lub ich równowartość.

§ 5 Odbiór Nagród

1. Termin odbioru Nagrody jest uzależniony od rodzaju Nagrody, a także w przypadku nagród z Grupy 1, od współdziałania Uczestnika.

 2. Ustala się, że poszczególne Nagrody są odebrane w następujący sposób i w czasie opisanym poniżej:

 a. Grupa I:

 i. Nagroda Raty 12x0% w chwili podpisania przez Uczestnika umowy z Instytucją Finansującą.

 ii. Prawo do 85% zniżki na zakup toru wizyjnego, w chwili zawarcia przez Uczestnika umowy zakupu Produktu Promocyjnego,

 iii. Prawo do 85% zniżki na zakup nowego krzesła na siadamy.pl w chwili zawarcia przez Uczestnika umowy zakupu Produktu Promocyjnego.

 iv. Prawo do 85% zniżki na szkolenie, w chwili zawarcia przez Uczestnika umowy zakupu Produktu Promocyjnego.

 v. Nagroda Ubezpieczenie: w chwili odebrania przez Uczestnika wystawionej przez Ubezpieczyciela polisy, która zostanie wysłana na adres mailowy podany przez Uczestnika.

 b. Grupa II:

 i. Termin realizacji nagrody Pobyt w Wiśle należy zarezerwować za pośrednictwem strony www.wisła.seliga.pl. Nie zarezerwowanie nagrody do dnia 30 czerwca 2019 jest to równoznaczne z utratą prawa do jej otrzymania.

 ii. Zestaw lusterek i zestaw osłonek, w chwili fizycznego odbioru wybranych Nagród (lusterek bądź osłonek) przez Uczestnika. Nagrody zostaną wysłane przez Organizatora za pomocą firmy kurierskiej bądź dostarczone osobiście przez pracownika Organizatora (wybór należy do Organizatora), o czym wcześniej Uczestnik zostanie poinformowany.

 c. Grupa III:

i. Prawo do 40% zniżki na szkolenie FirstSTEP, w chwili zawarcia przez Uczestnika umowy zakupu Produktu Promocyjnego.

 ii. Prawo do 40% zniżki na zakup lupy zabiegowej Auctus w chwili zawarcia przez Uczestnika umowy zakupu Produktu Promocyjnego.

 iii. Prawo do 40% zniżki na zakup akcesorium do krzesła na siadamy.pl w chwili zawarcia przez Uczestnika umowy zakupu Produktu Promocyjnego.

iv. Bezpłatny przegląd mikroskopu po upływie 3 lat od daty zawarcia przez Uczestnika umowy zakupu Produktu.

 3. Jeżeli do końca 2018 roku Uczestnik nie odbierze Nagrody, jest to równoznaczne z utratą prawa do jej otrzymania.

 4. Koszt wydania Nagród pokrywa Organizator, koszt odbioru Nagród pokrywa Uczestnik.

 5. Do odbioru Nagród stosuje się postanowienia § 3 ust. 9 Regulaminu.

§ 6 Reklamacje

1. Reklamacje dotyczące Promocji Uczestnik może zgłaszać wyłącznie pisemnie listem poleconym na adres Organizatora: Seliga Microscopes Sp. z o.o. z siedzibą 91-230 Łódź, ul. Aleksandrowska 127 do dnia 31.12.2018, a w zakresie odbioru i dostarczania Nagród w ciągu 30 dni od dnia odbioru Nagrody zgodnie z  § 4 Regulaminu.

 2. Datą wpływu reklamacji jest data stempla pocztowego.

 3. Organizator rozpatrzy reklamację w ciągu 30 dni od dnia otrzymania reklamacji i poinformuje Uczestnika pisemnie o wyniku rozpatrzenia.

§ 7 Ochrona danych osobowych i polityka prywatności

1. Wyrażenie zgód na przetwarzanie danych osobowych o treści wskazanej w par. 3 powyżej jest warunkiem koniecznym uczestnictwa w Promocji.

2. Administratorem danych osobowych jest Organizator Promocji.

3. Administrator Przetwarzanie danych osobowych Uczestnika będzie przetwarzał dane osobowe zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz.Urz.UE.L Nr 119, str. 1) (dalej również: „RODO”) oraz ustawą o ochronie danych osobowych.

4. Dane osobowe są przetwarzane przez Administratora, w celu realizacji Promocji. Udostępnione dane osobowe będą przechowywane w bazie danych Administratora i będą wykorzystywane w celu prawidłowej realizacji umowy.

5. Dane osobowe mogą być archiwizowane przez Administratora nie dłużej niż 36 miesięcy od zakończenia Promocji.

6. Uczestnik ma prawo w każdym czasie odwołać lub ograniczyć każdą ze zgód na przetwarzanie danych.

7. Uczestnik ma prawo do wglądu do swoich danych osobowych, możliwość ich poprawiania, ograniczenia oraz usunięcia. Uczestnik ma prawo sprzeciwu co do sposobu przetwarzania jego danych przez Administratora. W tym celu Uczestnik może wysłać zgłoszenie na adres email:

8. Uczestnik ma prawo żądania otrzymania swoich danych w ustrukturyzowanym powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego oraz żądać przesłania ich innemu administratorowi.

9. Dane Uczestnika nie będą udostępniane innym administratorom.

10. Administrator stosuje odpowiednie środki organizacyjne i techniczne w celu ochrony danych uczestnika przed ich ujawnieniem osobom nieuprawnionym.

11. Administrator nie będziemy przekazuje ani nie udostępnia danych poza kraje Europejskiego Obszaru Gospodarczego.

§ 8 Postanowienia końcowe

1. Organizator zastrzega sobie przez cały okres trwania Promocji prawo do:

a. dokonywania zmian w niniejszym regulaminie bez podania przyczyny,

b. przedłużenia terminu dokonywania zgłoszeń przez Uczestnika,

c. zmiany czasu trwania Promocji,

d. czasowej lub trwałej niedostępności niektórych Nagród lub opóźnienia w ich dostarczeniu, o czym Uczestnik zostanie poinformowany w chwili składania zlecenia.

e. zmiany Nagród na równoważne pod względem jakości i funkcji, co będzie równoznaczne z dostarczeniem Nagrody przez Organizatora.

2. Uczestnicy Promocji zostaną powiadomieni o zmianie regulaminu poprzez umieszczenie informacji na stronie internetowej Organizatora - www.k2018.pl oraz za pośrednictwem poczty elektronicznej. W przypadku braku akceptacji wprowadzonych zmian, Uczestnik ma prawo do rezygnacji z uczestnictwa w Promocji w terminie 14 dni od daty zmiany regulaminu.

3. Organizator zastrzega sobie prawo do zakończenia Promocji w każdym czasie bez podania przyczyn, o czym poinformuje na swojej stronie internetowej.

4. Organizator Promocji ma prawo do dyskwalifikacji i wyłączenia z udziału w Promocji Uczestników, którzy manipulują lub próbują manipulować przebiegiem Promocji lub którzy łamią zasady regulaminu albo w inny sposób próbują wywrzeć wpływ na przebieg Promocji.

5. Organizator nie odpowiada za jakąkolwiek szkodę majątkową i niemajątkową poniesioną przez Uczestnika w wyniku jego udziału w Promocji, z wyłączeniem szkód wyrządzonych z winy umyślnej lub rażącego niedbalstwa.

6. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za nieprawidłowości powstałe w wyniku zakłóceń sieci teleinformatycznych, indywidualne ustawienia urządzeń, za pomocą których Uczestnik wysyła Zgłoszenie oraz sposoby ich konfiguracji, a także ustawienia występujące u operatorów sieci.

7. Nagroda otrzymana przez uczestnika Promocji stanowi przychód z działalności gospodarczej uczestnika i podlega opodatkowaniu na zasadach ogólnych. Uczestnik Promocji zobowiązany jest do rozliczenia podatku z właściwym urzędem skarbowym.

8. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego.

9. Promocja, której warunki zostały określone w niniejszym regulaminie, nie jest grą losową, loterią fantową, zakładem wzajemnym ani loterią promocyjną, których wynik zależy od przypadku, w rozumieniu art. 2 Ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych (Dz. U. z 2009r. nr 201, poz.1540).

Załączniki do regulaminu:

1. Warunki ubezpieczenia utraty dochodu dla lekarzy i lekarzy dentystów (LW030/PA/2/MED),  pobierz

2. Warunki ubezpieczenia lekarzy i lekarzy dentystów na wypadek zakażenia wirusem HIV oraz WZW (LW015/NS/4/MED),  pobierz

3. Wniosek o objęcie ubezpieczeniem oraz zgoda na udostępnienie danych osobowych Brokerowi,  pobierz

Łódź, dnia 16.07.2018


desi fuck
fuck xnxx
xxx videos
hdxnxx
indiantube
desi porn
porn fuck
porn fuck
xnxx 4k
xvideos xxx
clips xxx